banner 01

Zeeland

De Staten spraken vrijdag 8 juni over de Voorjaarsnota 2018 en de jaarstukken 2017. Waar de provincie Zeeland er vorig jaar financieel nog slecht voorstond, lijkt er nu ruimte te zijn voor investeringen. Weliswaar door de motorrijtuigenbelasting te verhogen en bijdragen van het Rijk en andere provincies.

Statenlid Willem Willemse noemde dat 50PLUS zich sterk wil maken voor het binden en aantrekken van hoger opgeleide jongeren en nieuwe inwoners. “Hoewel Campus Zeeland een goede stap is, gaan veel Zeeuwse jongeren nog steeds elders studeren en blijven dan vervolgens hangen in de Randstad. Daarom moeten we investeren in de Zeeuwse kennis- en onderwijs infrastructuur én nieuwe bedrijven aantrekken die zich hier willen vestigen. Werkgelegenheid die we hard nodig hebben om de Zeeuwse economie boven water te houden. Ons imago om te wonen en werken is onvoldoende.” 50PLUS vraagt hoe het college de werkgelegenheid, leefbaarheid en het imago gaat verbeteren.

Bredere fietspaden en oplaadpunten
50PLUS maakt zich zorgen over het toenemende aantal ongelukken op de fietspaden in Zeeland. “Landelijke cijfers van het CBS laten een stijgend aantal fietsdoden zien. Een kwart van de fietsslachtoffers zijn e-bike doden, waarvan 75% senioren. Er zijn meer toerfietsers en e-bikes rijden vaak hard op de te smalle fietspaden en vaak ook nog fietspaden in twee richtingen. 50PLUS wil dat er budget wordt vrijgemaakt voor bredere fietspaden en meer oplaadpunten in Zeeland.”

Havensamenwerking
Zeeland Seaports en de haven van Gent zijn gefuseerd. 50PLUS was daar geen voorstander van en verwacht dat het Zeeland weinig oplevert, in tegenstelling tot Gent. “Onlangs was er een werkgelegenheidsonderzoek in het fusiegebied Nort Sea Port waaruit naar voren kwam dat er de komende maanden tweeduizend vacatures beschikbaar komen.” Willemse vindt het opmerkelijk dat het onderzoek is uitgevoerd onder 93 Gentse en zeven Zeeuwse bedrijven door de Oost Vlaamse werkgeversorganisatie en vraagt het college hoe hij dit moet plaatsen als gelijkwaardige fusiepartner? 50PLUS vindt dat Zeeland zich moet focussen op de Seine-Noord verbinding.

Marinierskazerne
“De marinierskazerne is voor Zeeland een erg belangrijk project. Het wankelt door onwil en koudwatervrees van de mariniers en de legerleiding die zich met drogredenen hierachter heeft geschaard.” 50PLUS vindt dat de toezegging door minister Hillen in 2012 niet meer van tafel geveegd kan worden, mede omdat er al 14 miljoen in het terrein is geïnvesteerd.

OV, ferry en tunnel
“Voor het openbaarvervoer wordt door dit college nog steeds geopteerd voor rendabel en vraaggericht openbaar vervoer.” 50PLUS noemt dit een utopie voor dunbevolkte regio’s zoals Zeeland en wil het veer Vlissingen-Breskens behouden en het benoemen als groot project. Ook vindt 50PLUS dat de tarieven van het OV niet verder mogen stijgen. “De CO2 uitstoot verminderen we niet door het OV te versoberen waardoor we meer gebruik moeten maken van auto’s,” stelde Willemse. 50PLUS vindt dat een goed bereikbaar OV bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, het toerisme en de leefbaarheid en is voorstander van gratis openbaar vervoer voor 65 plussers. Kosten 7 ton per jaar. 50PLUS wil een deel van de hogere opbrengst van de Westerscheldetunnel gebruiken om de Zeeuwse passanten korting te geven als compensatie voor de verhoging van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting.

Bedrijventerreinen
50PLUS vindt dat bedrijventerreinen beter gepland moeten worden en denkt dat er al voldoende zijn in Zeeland. “Ze vormen geen fraaie aanblik aan de toegangswegen en de kleine terreinen zorgen voor een verrommeling van het landschap.”

Energietransitie
De provincies hebben het voortouw genomen om bedrijven en particulieren te stimuleren om te investeren in duurzame energie. “Hoe gaat de provincie in de toekomst om met de bedragen die particulieren neer moeten gaan tellen om energieneutraal te kunnen worden?”

Tot slot
Statenlid Willemse wilde van GS weten of de extra 5 miljoen euro, die gevraagd is voor de kruising A58 met aansluiting N62 – N254 door het Ministerie van I & M is gehonoreerd? GS kon hierop bevestigend antwoorden. Verder vroeg hij of het college kan bevestigen dat Zeeland de 20 miljoen euro, de weeffout gemaakt bij van het provinciefonds, krijgt. Gedeputeerde De Reu verklaarde dat zeven provincies hebben ingestemd en dat op antwoord van vier wordt gewacht.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België