banner 01

Zeeland

"21 maart heeft u de kans om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk beleid verandert"

Ouderen in de gemeente Terneuzen hebben plichten maar óók rechten. 46% van de inwoners van de gemeente is vijftig jaar of ouder. Dit percentage zal alleen maar toenemen. Deze groep inwoners ondervindt dagelijks de gevolgen van het ouder worden en de verminderde aandacht van de gemeente met betrekking toto het beleid en de uitvoering van zaken die direct betrekking heeft op deze doelgroep.

50 punten programma gemeenteraadsverkiezing gemeente Terneuzen 2018

Onderwijs:
1. Gemeentelijke coaches helpen ouderen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma’s.
2. Onderwijs voor ouderen moet 'gewoon' beschikbaar zijn, moet een basisrecht zijn en worden ondergebracht bij het regulier onderwijs.
3. Voor een doelmatig gebruik van het openbaar vervoer moeten de lesroosters van het reguliere onderwijs afgestemd worden met de vervoersmaatschappij. Bij onvoldoende aansluiting is het misschien mogelijk de tussenuren op te vullen in de school met huiswerk maken.
4. Zo breed mogelijke inzet om volwaardig middelbaar en voortgezet onderwijs te behouden in de gemeente.
5. Steun verlenen aan universiteitsonderwijs in Zeeland.

Werk en werkloosheid:
6. Stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt.
7. Vijftigplussers moeten serieus genomen worden bij sollicitaties.

Financiën:
8. De begroting van de gemeente Terneuzen moet bij tekorten niet sluitend worden gemaakt door het verhogen van de belastingen en het 'plukken' van de burgers. Tekorten moeten primair binnen het gemeentelijk apparaat gevonden worden door het terugdringen van de uitgaven.
9. Geen uitbreiding van gemeentelijke belastingen.
10. Koopkracht moet een blijvende zorg zijn van de overheid.
11. Het mogelijk maken voor uitkeringsgerechtigden om tegen een gereduceerd tarief een paspoort en rijbewijs te kopen en ook het recht op een structurele verlaging van gemeentelijke belastingen.
12. Armoede moet actief door de gemeente worden bestreden.

Milieu en duurzaamheid:
13. Milieu en werkgelegenheid zijn belangrijke aspecten voor de leefomgeving. Er moet daadwerkelijk gewerkt worden aan het verplaatsen van bedrijven die hinderlijk en belastend zijn voor de directe omgeving. Vestiging van nieuwe ondernemingen en uitbreiding van bestaande bedrijven moet gestimuleerd worden gestimuleerd, zodat de werkgelegenheid gehandhaafd blijft.

Leefbaarheid, wijken en welzijn:
14. Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk.
15. De lokale omroep moet het steunpunt zijn voor communicatie met de plaatselijke gemeenschap.
16. Criminaliteitsbestrijding door extra inzet van wijkagenten.
17. Politiebureaus in zoveel mogelijk kernen, met bredere openingstijden en aanspreekbare agenten in plaats van boa’s.
18. Aanwijzen van vuurwerkvrije zones in de buurten.
19. Wijken moeten vergroenen door extra beplanting die vogels en nuttige insecten aantrekt, maar die bijvoorbeeld niet uitzicht belemmerend zijn.
20. Grondig onderhoud van openbare wegen en trottoirs.
21. Meer controle op snelheidsovertreders in wijken door gebruik te maken van moderne technieken en een betere handhaving van de overige verkeersregels.
22. Behoud van de voorzieningen in de kernen door het aantrekken van nieuwe bewoners, vooral door sociale woningbouw.
23. Betere controle van openbare verlichting en plaatsing van deze waar het dringend nodig is, maar niet op plaatsen waar het hinderlijk is voor het verkeer en/of de bewoners.
24. Beter onderhoud van het straatmeubilair.
25. Behoud en onderhoud van gemeenschappelijke accommodaties in de kernen en wijken.
26. Kern- en wijkraden krijgen die aandacht van de gemeente die zij nodig hebben en zullen bij de voorbereidingen van hun werkzaamheden een beroep kunnen doen op ambtelijke ondersteuning.
27. Het bestrijden van verpaupering en leegstand in de kernen door panden aan te kopen en geschikt te maken voor bewoning.
28. Controle op vergunningen en de naleving van de bepalingen daarvan. Vooral ten aanzien van horeca-activiteiten die in gemeenschappelijke accommodaties zijn, ter voorkoming van paracommerciële activiteiten.

Openbaar vervoer:
29. Pontje Sluiskil in de vaart houden.
30. Bushokjes bij de haltes van OV voorzien van voldoende regen- en windschermen. Deze dienen niet hinderlijk te zijn voor omwonenden en moeten vandaalbestendig zijn.
31. Lijn 20 van het OV van Goes naar Hulst moet op zondag na 21.30 uur ook volwaardig worden.
32. Eindpunt lijn 20 van het OV van Goes altijd in Hulst en niet bij het ziekenhuis in Terneuzen.
33. OV afstemmen op de lesroosters van het basis- en voortgezet onderwijs.

Vrijwilligers:
34. Het stimuleren van vrijwilligerswerk.
35. Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig voor vrijwilligerswerk is gratis aan te vragen.

Preventie, sport en bewegen:
36. De huidige zwembaden in de kernen moeten worden gehandhaafd.
37. Onderzoek naar de mogelijkheid om het zwembad in Axel te voorzien van een overkapping, waardoor het gebruik wordt vergroot en energiebesparing wordt bereikt.
38. Aandacht voor gezondheidspreventie bij ouderen, door meer bewegen en een gezonde voeding en leefstijl.
39. Vaccinatieprogramma ouderen, zoals bijvoorbeeld vaccinaties tegen gordelroos en longontsteking.
40. Woningbouwcorporaties stimuleren om meer woningen te bouwen voor senioren.
41. Oversteekplaatsen bij kruispunten, waar nodig, voorzien van een hekwerk, waardoor oversteken veiliger kan.
42. Voldoende brandveiligheid door brandkranen aan te leggen volgens de richtlijnen van de brandweer Nederland.

Zorg en thuiszorg:
43. Wmo aanvraag sneller behandelen en afwikkelen.
44. Marktwerking in de zorg terugdraaien.
45. Zorgen dat mantelzorgers een vergoeding krijgen en-/of bepaalde ontheffingen.
46. Fatsoenlijke betaling en arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel.
47. De gemeente moet mensen die thuis willen blijven wonen c.q. hiertoe gedwongen zijn daadwerkelijk steunen met aanvullende pakketten.
48. Minimale basiszorg en voldoende zorguren moeten beschikbaar zijn voor de doelgroep.
49. Volledige transparantie over de wijze waarop de zorg en de hulpuren worden berekend. Financiële overschotten moeten voor dit doel gereserveerd blijven.
50. In alle kernen moeten voorzieningen komen voor zorg- en aanleunwoningen, zodat een beroep gedaan kan worden op zorg op afstand.

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België